Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lån

Lån av föremål från Historiska museet vid Lunds universitet.

Begränsad tillgänglighet
till Historiska museets magasin

”Öppna magasinet” – ett centrum för arkeologi och konst på Medicon Village beräknas stå inflyttningsklart 2026. Till dess kommer tillgängligheten till Historiska museets magasin vara begränsad, eftersom vi behöver packa och förbereda inför flytten.

Historiska museets 11 miljoner arkeologiska föremål, arkiv och konserveringsavdelning ska äntligen flytta till nya klimatsäkra och tillgänglighetsanpassade lokaler. Forskare, studenter och allmänhet kommer att kunna besöka ett toppmodernt magasin med såväl öppna visningsbara avdelningar som förbättrad digital infrastruktur.

För att nå dit behöver museets forskningsservice och låneverksamhet stängas ned under några år med början januari 2023. Vi hoppas på förståelse för detta avbrott i servicen. Museet på Kraftstorg är naturligtvis öppet under perioden.

Museer och institutioner som redan lånat material av Historiska museet kommer vid behov att beviljas förlängning under flyttperioden. Inlämning av arkeologiskt material kan fortsätta som vanligt.

Vem får låna?

Historiska museet vid Lunds universitet beviljar lån till nationella och internationella statliga museer, läns- och regionmuseer, kommunala museer, universitetsinstitutioner och undantagsvis andra institutioner och företag. Läns-, kommun- och regionmuseer kan efter särskild överenskommelse stå som garant för mindre institutioner och föreningar. Svenska kyrkans församlingar kan också stå som låntagare.

Villkor för lån

Låneansökan måste alltid undertecknas av institutions- eller museichef.

För att få lån beviljat måste låntagaren redogöra för:

 • lånets ändamål
 • lånetid
 • transport
 • lokalens säkerhet och klimat

Om inget annat överenskommes sker alla föremålstransporter med Historiska museets tjänstemän. Kostnader för transport och eventuell kurir betalas av låntagaren.

Handläggnings- och utlåningstid

För att lån ska beviljas måste anhållan inkommit minst tre månader före den aktuella lånetidens början. Inför beslut görs en kontroll av föremålets kondition. Beslut om utlån tas vid påföljande museinämndsmöte i ordningsföljd efter anhållans ankomstdatum. Museinämnden håller möte första onsdagen varje månad. Innan föremålen lämnas ut måste de påskrivna lånehandlingarna vara oss tillhanda. I lånebeslutet framgår vilka försäkringsvärden som satts på respektive föremål.

Historiska museet lånar som regel inte ut föremål till permanentutställningar. Utlåningstiden sätts normalt till ett och som längst till två år. Lånet kan i vissa fall förlängas. Anhållan om förlängning ska ha inkommit senast en månad innan lånetidens slut. Föremål får enbart hanteras av behörig personal.

Låneavgifter

Lån till nationella utställningar

Administrativ avgift: 1 500 SEK. 200 SEK per föremål eller fyndenhet

Påminnelseavgift för utgånget lån: 1 500 SEK per lån och påminnelsetillfälle

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av Historiska museet

Lån till internationella utställningar

Administrativ avgift: 2 500 SEK. 300 SEK per föremål eller fyndenhet.

Påminnelseavgift för utgånget lån: 2 500 SEK per lån och påminnelsetillfälle.

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av Historiska museet

Låneförfrågan ska sändas via e-post till Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se, alternativt via brev: 
Historiska museet vid Lunds universitet, Museinämnden, Krafts torg 1, 223 50 Lund.

Våra öppettider

September-maj

Onsdag–söndag: 12:00–16:00
Måndag–tisdag: stängt

Juni-augusti

Tisdag–söndag: 12:00–17:00
Måndag: stängt

Observera: Etnografiska salen och Domkyrkomuseum är tyvärr stängda för ombyggnad. 

Kontakt: +46 46 222 79 44 eller info [at] luhm [dot] lu [dot] se

Kontakt

Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se

In English: Information on limited access to the repository

The Historical Museum’s 11 million archaeological objects, archives, and conservation department will eventually move to new climate-proof and accessible premises. Researchers, students, and the general public will be able to visit a state-of-the-art repository with open display areas as well as improved digital infrastructure.

To get there, the museum’s research facilities and lending services will have to be shut down for a few years, starting in January 2023. We hope for your understanding of this service interruption. The Museum at Kraftstorg will of course be open during this period.

Museums and institutions that have already lent material from the Historical Museum will be granted extensions during the relocation period, if necessary. The submission of archaeological material can continue as usual.